Privacy Policy

Privacy Verklaring

AlmereInBusiness VOF, gevestigd aan Randstad 21-30 1314 BM Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

AlmereInBusiness VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Personalia
– Bedrijfsnaam
– Adres bedrijf
– E-mailadres
– Rekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@almereinbusiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

AlmereInBusiness VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– U te factureren voor de geleverde diensten

DE REDEN HIERVOOR IS DAT:

– dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
– dit noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

AlmereInBusiness VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AlmereInBusiness VOF) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

AlmereInBusiness VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Zolang men gebruik maakt van de diensten van AlmereInBusiness VOF of anders wettelijk noodzakelijk > Voor facturatie of om toegang te geven tot de dienstverlening

Personalia > Zolang men gebruik maakt van de diensten van AlmereInBusiness VOF of anders wettelijk noodzakelijk > Voor facturatie of om toegang te geven tot de dienstverlening

Adres > Zolang men gebruik maakt van de diensten van AlmereInBusiness VOF of anders wettelijk noodzakelijk > Voor facturatie

E-mailadres > Zolang men gebruik maakt van de diensten van AlmereInBusiness VOF of anders wettelijk noodzakelijk > Voor facturatie of om toegang te geven tot de dienstverlening

Bankrekeningnummer > Zolang men gebruik maakt van de diensten van AlmereInBusiness VOF of anders wettelijk noodzakelijk > Voor boekhouding en op bankrekeningafschriften.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

AlmereInBusiness VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

AlmereInBusiness VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits dit wettelijk is toegestaan). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AlmereInBusiness VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@almereinbusiness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AlmereInBusiness VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

AlmereInBusiness VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@almereinbusiness.nl

CONTACTGEGEVENS:

https://www.almereinbusiness.nl
Randstad 21-30 1314 BM Almere +31 36 5390881

Mw. C. W. van der Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van AlmereInBusiness VOF Zij is te bereiken via claudia@almereinbusiness.nl.